top of page

Informasjon til våre medlemmer i forbindelse med Covid-19

I kontrakter inngått etter koronautbruddet anbefaler FNT å inkludere følgende tekst:

X. FORBEHOLD

X.1. Unntakstilstand SARS-CoV-2(Korona)-viruset

Partene er kjent med den unntakstilstand som nå råder i samfunnet med blant annet pålegg om å avlyse kulturarrangementer. Denne kontrakt er inngått under den forutsetning av at myndighetenes restriksjoner er opphevet i forhold til gjennomføring av kulturarrangementer senes en måned før åpningen av festivalen, dvs innen (dato xxxxx). Dersom myndighetenes restriksjoner ikke er opphevet på dette tidspunkt skal partene innen (dato xxxxx) bli enige om kontrakten skal fortsette som inngått eller ikke. Dette ut fra situasjonen i samfunnet på dette tidspunkt. Dersom partene ikke blir enige, eller restriksjonene blir opprettholdt, kan begge parter si seg fri fra denne kontrakt med umiddelbar virkning. Partene kan ikke kreve noe av hverandre ved slik terminering av kontrakt. Det samme gjelder dersom artisten i tiden før eller under festivalen har eller vil få innreiseforbud til Norge eller via et tredjeland på vei til Norge, eller innenlands i Norge, som følge av offentlige pålegg.

X.2. Rettsvirkning av unntakstilstand

Ved unntakstilstand faller partenes plikt til oppfyllelse i henhold til kontrakten bort.

bottom of page